Рециклиране

От 1 юли 2007 г. влезе в сила нова разпоредба, наречена Директива за излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО), за насърчаване на хората да събират или рециклират старите електрически продукти, вместо да ги изхвърлят.

Защо рециклирането на електроуредите е важно?
Рециклирането на непотребните електрически продукти е по-благоприятно за околната среда. Електронните устройства и батерии, зареждащи се или не, не трябва да се изхвърлят заедно с обикновените битови отпадъци. Вместо това, те следва да се рециклират правилно, за да се опази околната среда, а също и да се намали използването на ценни ресурси.

Как мога да рециклирам старите си електрически уреди?
Вашият градския съвет и фирмите за управление на отпадъците ще бъдат в състояние да Ви информират и да посъветват за възможностите за рециклиране във вашия регион.